RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การออกแบบภาพยนตร์ 3 มิติ ผ่านภาษากาย กรณีศึกษาภัยร้ายจากบุหรี่ที่ส่งผลต่อคนใกล้ชิด

ดรุณี พึ่งวงษ์ญาติ, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 517-526

คำสำคัญ: ภาษากาย, แอนิเมชัน 3 มิติ, บุหรี่มือสอง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.97