RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของงานออกแบบภาพยนตร์ของ ทิม เบอร์ตัน เพื่อนำมาสร้างงานแอนิเมชัน

วรวิทย์ รุ้งมโนชัย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 487-492

คำสำคัญ: ทิม เบอร์ตัน, เอกลักษณ์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.124