RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

ธนกฤต เกียรติศักดากุล, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 511-517

คำสำคัญ: เด็กขอทาน, แอนิเมชัน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.121