RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก

อิลฮัม วรรณอาลี, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 333-343

คำสำคัญ: นบี, อุลุลอัซมี, โมชันอินโฟกราฟิก, แอนิเมชัน, ภาพคอลลาจ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.239