Index by: โมชันอินโฟกราฟิก

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2019

การสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารองค์กร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ สวรรยา วรชิน

1609-1618

RSU National Research Conference 2020

การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก

อิลฮัม วรรณอาลี, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

333-343