RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารองค์กร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ สวรรยา วรชิน

Pages: 1609-1618

คำสำคัญ: โมชันอินโฟกราฟิก, การสร้างสรรค์ข่าว, การสื่อสารองค์กร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.290