Index by: จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบอินเตอร์เฟสแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ True Money Wallet

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ ภานุวัฒน์ ประสพสุข

694-704

RSU National Research Conference 2015

การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : การรู้เท่าทันสื่อและการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า”

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, และ พิทักษ์ ชูมงคล

758-767

RSU National Research Conference 2019

การสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารองค์กร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ สวรรยา วรชิน

1609-1618