RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “เทพารักษ์” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้

วงศกร เฉยสวัสดิ์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 482-496

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 3 มิติ, เทพารักษ์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.94