RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การออกแบบเทคนิคพิเศษภาพยนตร์สั้นที่สมจริงด้วยงบประมาณจำกัด

วันพรรษ ทองสาริ, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 732-741

คำสำคัญ: วิชวลเอฟเฟค, งบประมาณจำกัด

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.146