RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโรคซึมเศร้า

ภูมินาถ จตุรเมธานนท์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 397-407

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 3 มิติ, โรคซึมเศร้า, โลกจำลองแห่งจิตใจ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.86