RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การศึกษาการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ แนวตลกขบขัน กรณีศึกษาพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือ

ณัฐวุฒิ อยู่สุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 536-545

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 3 มิติ, ตลกขบชัน, การเคลื่อนไหว

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.99