Index by: ณัฐวุฒิ อยู่สุข

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

การศึกษาการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ แนวตลกขบขัน กรณีศึกษาพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือ

ณัฐวุฒิ อยู่สุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

536-545