RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ยลระวินทร์ เมฆรุ่งโรจน์ และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

Pages: 1117-1129

คำสำคัญ: ความตั้งใจซื้อ, ราคา, กางเกงยีนส์, กรุงเทพมหานคร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.141