RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ชีวิตชาวนาในสังคมร่วมสมัย: ชีวิตที่ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์

ภัทรศยา เป็นแผ่น และ ชิตชยางค์ ยมาภัย

Pages: 861-872

คำสำคัญ: ชาวนา, ระบบทุนนิยม, การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์, สำนึกการกดขี่, เศรษฐกิจพอเพียง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.122