RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นิติ จิตวัฒนาธรรม และ สมชาย เล็กเจริญ

Pages: 88-97

คำสำคัญ: เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล, การถดถอยพหุคูณ, โครงข่ายประสาทเทียม, ต้นไม้ตัดสินใจ, ไนอีฟ เบย์, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, ค่าความแม่นยำ, ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.59