Index by: การถดถอยพหุคูณ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นิติ จิตวัฒนาธรรม และ สมชาย เล็กเจริญ

88-97

RSU National Research Conference 2017

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และ สมชาย เล็กเจริญ

106-116

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยทำนายต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นพวรรณ รื่นแสง, วรวรรณ สโมสรสุข, และ เบญจมาศ เป็นบุญ

904-911