RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจการปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร

ชุติมา วิบูลย์ชาติ และ สุรพล ศรีวิทยา

Pages: 916-924

คำสำคัญ: มหานคร, เมืองหลวง, การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.125