RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gateway) ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจษฎา สัตย์วินิจ และ ศุภรัชชัย วรรัตน์

Pages: 211-219

คำสำคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้, ร้านสะดวกซื้อ, ช่องทางชำระเงินอิเล็คทรอนิคส์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.71