RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การศึกษาสภาพปัจจุบันของการทำบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาหมู่บ้านใหม่ไทยทรงดำ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อัครวัฒณ์ พิมพ์แสง

Pages: 1176-1186

คำสำคัญ: บัญชีครัวเรือน, สภาพปัญหาปัจจุบัน, กาญจนบุรี

Download full paper.