RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

พฤติกรรมการรับชม และความต้องการ รายการโทรทัศน์ของเยาวชน ยุคดิจิทัลเนทีฟ ( Digital Native ) ในเขตจังหวัด นครราชสีมา

เบญจมาศ วณิชชากร และ ลักษณา คล้ายแก้ว

Pages: 658-668

คำสำคัญ: พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์, ความต้องการรายการโทรทัศน์, ยุคดิจิทัล เนทีฟ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.109