RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย

ชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

Pages: 1151-1165

คำสำคัญ: ปัจจัย, การตัดสินใจเลือกซื้อ, ปุ๋ยเคมี, ชาวนาในภาคกลาง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.144