Index by: พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชสรัญ ตรีทิพยรักษ์ และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

1063-1073

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย

ชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

1151-1165