RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของลิเกในสังคมไทย

ชลาลัย บุญสุวรรณ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

Pages: 849-860

คำสำคัญ: ลิเก, การปรับตัว

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.121