Index by: ชลาลัย บุญสุวรรณ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของลิเกในสังคมไทย

ชลาลัย บุญสุวรรณ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

849-860