RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ปัจจัยเชิงเหตุและผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

อนุวัต สงสม

Pages: 996-1006

คำสำคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ภาวะผู้ประกอบการ

Download full paper.