RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การเปิดรับและความพึงพอใจของแฟนเพจที่มีต่อ www.facebook.com/GMM25THAILAND ของสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ อิสรานุวัฒน์ เอื้อจิรกาล

Pages: 748-758

คำสำคัญ: การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, สถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.114