Index by: สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสื่อเฟซบุ๊ก ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ธิดารัตน์ สุพโส

657-667

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ “รอบรั้ว กปน.” ของการประปานครหลวง

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ปุณยนุช อย่สอาด

668-678

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับข่าวสารและความต้องการเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ หทัยรัตน์ เสนาะพล

679-690

RSU National Research Conference 2017

กลยุทธ์ในการดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา โครงการ สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต

อวัสดา สวัสดี และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

705-715

RSU National Research Conference 2017

การเปิดรับและความพึงพอใจของแฟนเพจที่มีต่อ www.facebook.com/GMM25THAILAND ของสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ อิสรานุวัฒน์ เอื้อจิรกาล

748-758

RSU National Research Conference 2017

การเปิดรับและความพึงพอใจของเครือข่ายเกษตรกรและผู้ค้าภายในตลาดไท ที่มีต่อวารสาร“เครือข่ายสัมพันธ์” ของตลาดไท

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ นนรดา อิ่มเอี่ยม

759-768

RSU National Research Conference 2017

การประเมินความสำเร็จโครงการ “โรบินสันทำดี เพื่อแม่” ปลูกป่า 5 ปี 50,000 ต้น (ปีที่ 2) ของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สิริโสภา สิริเวชชะพันธ์

769-778

RSU National Research Conference 2017

การประเมินโครงการ สสส. ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 (สสส. Sport Leader Camp 2016) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ วิวรรณ ยนสิงห์

779-788

RSU National Research Conference 2016

การเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก เรารักชลประทาน ของกรมชลประทาน

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ปิติพร อุบล

1205-1214

RSU National Research Conference 2016

การเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีต่อวารสาร SAT Magazine

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ภารารัตน์ แพระบำ

1215-1223

RSU National Research Conference 2016

การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Cycling Plus & Adventure Expo 2015

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สุลัดดา ปัญญารัมย์

1224-1232

RSU National Research Conference 2015

ภาพลักษณ์ของไทยรัฐทีวีในทัศนคติของพนักงาน

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ณัฐชา คุ้มวงษ์ดี

1026-1034

RSU National Research Conference 2015

การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักลงทุนที่มีต่อเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ นิศากร ตันจันตา

1223-1231

RSU National Research Conference 2013

การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ พิศณุ วัฒนะจิตพงศ์

477-484

RSU National Research Conference 2019

การประเมินผลโครงการ บีจีซี รักษ์น้ำ ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สรวรรณ อุตสาห์การ

1073-1081

RSU National Research Conference 2019

การสื่อความหมายผ่านอินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ รายการที่นี่ Thai PBS สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

กัญญาภัค สำเภาเจริญ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1332-1345

RSU National Research Conference 2019

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ศิริภรณ์ ยอดศิริ

1377-1385

RSU National Research Conference 2019

การสื่อความหมายทางสังคมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนเพื่อเยาวชน

ศมวัต ชาญณรงค์ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1448-1457

RSU National Research Conference 2019

การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นทางการสื่อสารในป้ายรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ยุวดี จวงทอง

1566-1575

RSU National Research Conference 2020

แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ำ ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ เดโชชัยวัฒน์ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1022-1030