RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การประเมินผลโครงการ บีจีซี รักษ์น้ำ ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สรวรรณ อุตสาห์การ

Pages: 1073-1081

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, บีจีซี รักษ์น้ำ, บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.256