RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การสื่อความหมายผ่านอินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ รายการที่นี่ Thai PBS สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

กัญญาภัค สำเภาเจริญ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

Pages: 1332-1345

คำสำคัญ: การสื่อความหมาย, อินโฟกราฟิก, ทุจริตคอรัปชั่น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.294