RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีต่อวารสาร SAT Magazine

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ภารารัตน์ แพระบำ

Pages: 1215-1223

คำสำคัญ: การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, วารสาร SAT Magazine

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.184