RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ำ ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ เดโชชัยวัฒน์ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

Pages: 1022-1030

คำสำคัญ: แนวทางการสื่อสาร, การมีส่วนร่วม, ความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ำ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.327