RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ออกแบบและสร้างเครื่องขูดหินปูนในช่องปากด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

ธนกร อยู่โต

Pages: 288-297

คำสำคัญ: คราบจุลินทรีย์, การขูดหินปูน, เครื่องขูดหินปูน

Download full paper.