RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ผลของการปฏิบัติสมาธิที่มีต่อบทบาทภาวะผู้นำ กรณีศึกษา: ผู้เรียนหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

พระเสริมพร แก้วมะ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์

Pages: 935-945

คำสำคัญ: สมาธิ, ผลของการปฏิบัติสมาธิ, บทบาทภาวะผู้นำ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.127