Index by: พระเสริมพร แก้วมะ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

ผลของการปฏิบัติสมาธิที่มีต่อบทบาทภาวะผู้นำ กรณีศึกษา: ผู้เรียนหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

พระเสริมพร แก้วมะ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์

935-945