RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินการด้านไอทีของบริษัทด้านการเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกรอบการดำเนินงานทางธุรกิจสำหรับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร

ธัญญรัตน์ ปิยวัฒน์กานนท์ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

Pages: 200-210

คำสำคัญ: กรอบการดำเนินงานทางธุรกิจสำหรับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร, มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, กรอบแนวคิด, เทคโนโลยีสารสนเทศ, มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.70