RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การออกกำลังกายในน้ำแบบเป็นช่วงเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความสามารถ ของการออกกำลังกายในคนอ้วน

โชติรส สุขขี, สุจิตรา บุญหยง, และ สุกัญญา เอกสกุลกล้า

Pages: 31-40

คำสำคัญ: คนอ้วน, การออกกำลังกายในน้ำแบบเป็นช่วง, การออกกำลังกายในน้ำ, ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.53