RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม, อภินนัท์ ธรรมเสนา, และ รัตติกาล เจนจัด

Pages: 789-800

คำสำคัญ: การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, สื่อใหม่, คนรุ่นใหม่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.118