Index by: สื่อใหม่

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชญา สกุณา

620-629

RSU National Research Conference 2017

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม, อภินนัท์ ธรรมเสนา, และ รัตติกาล เจนจัด

789-800

RSU National Research Conference 2013

การใช้สัญลักษณ์ภาพ ทศกัณฐ์ ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสำหรับงานสื่อใหม่

กัมปณาท เตชะคงคา

523-528

RSU National Research Conference 2020

สตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานครผ่านสื่อใหม่

เสมา ธนาบริบูรณ์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

406-420