RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชญา สกุณา

Pages: 620-629

คำสำคัญ: กลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์, สื่อใหม่

Download full paper.