RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

สตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานครผ่านสื่อใหม่

เสมา ธนาบริบูรณ์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

Pages: 406-420

คำสำคัญ: สตรีทอาร์ต, การสื่อสารการท่องเที่ยว, สื่อใหม่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.320