RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สุมามาลย์ ปานคำ และ สุทธิพร จอมแปง

Pages: 1042-1051

คำสำคัญ: การป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก, การป้องกันข้อมูลส่วนตัว, เฟซบุ๊ก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.134