Index by: เฟซบุ๊ก

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

พฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาด ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ ทัติธร ทองสินธุ์

560-572

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” (@PR.Railway) ของผู้ติดตาม

โสมพรรณ ลำดวน และ ฐิติ วิทยสรณะ

627-635

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจสูตรอาหารง่ายๆจากไมโครเวฟ

สุมามาลย์ ปานคำ และ ณัฐธิดา อาชาไกรสร

1030-1041

RSU National Research Conference 2017

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สุมามาลย์ ปานคำ และ สุทธิพร จอมแปง

1042-1051

RSU National Research Conference 2016

การเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก เรารักชลประทาน ของกรมชลประทาน

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ปิติพร อุบล

1205-1214

RSU National Research Conference 2015

การพึ่งพาเฟซบุ๊กในภาวะวิกฤตอุทกภัย 2554 เพื่อการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยรังสิต

สรินธร แพร่คุณธรรม และ กฤษณ์ ทองเลิศ

623-630

RSU National Research Conference 2019

อิทธิพลของอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม และการรับรู้ความนิรนาม ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก

อภิญญา หิรัญญะเวช

1412-1422

RSU National Research Conference 2019

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจที่มีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ นลธวัช ไชยศรีรัมย์

1475-1483

RSU National Research Conference 2020

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์สื่อ Facebook Fanpage ของบริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

เก่งกาจ จตุพรกาญจนา และ ฐิติ วิทยสรณะ

917-924