RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์สื่อ Facebook Fanpage ของบริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

เก่งกาจ จตุพรกาญจนา และ ฐิติ วิทยสรณะ

Pages: 917-924

คำสำคัญ: เฟซบุ๊ก, การสื่อสารการตลาดบูรณาการ, ออนไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.256