Index by: ออนไลน์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการส่งเสริมผลงานของนักดนตรี ในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

สุชาดา เจริญชีพ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

141-152

RSU National Research Conference 2018

การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์

สิริโชติ บริบูรณ์ทรัพย์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด

985-966

RSU National Research Conference 2017

การศึกษาทัศนมิติของผู้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีต่อคุณภาพของเกมออนไลน์ ตามมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 9126

ปภังกร พฤกษยากรณ์ และ โกวิท รพีพิศาล

128-140

RSU National Research Conference 2017

การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

สุพาณี มณีวงษ์ และ เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

149-158

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อเนื้อหาการประชาสัมพันธ์รถยนต์เชฟโรเลต บนสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก

กรกฎ ธุวนลิน และ สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

17-178

RSU National Research Conference 2017

โครงการศึกษาเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิก 3 มิติ เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสังคมออนไลน์

ชนสรณ์ สันติวัฒนธรรม, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

408-417

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบอินเตอร์เฟสแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ True Money Wallet

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ ภานุวัฒน์ ประสพสุข

694-704

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจสูตรอาหารง่ายๆจากไมโครเวฟ

สุมามาลย์ ปานคำ และ ณัฐธิดา อาชาไกรสร

1030-1041

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

สุธี ภาระหันต์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

1100-1111

RSU National Research Conference 2015

ธุรกิจอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารการเบิกจ่ายวัสดุของธุรกิจเดินเรือทะเล

ภัทรศรี วอนขอพร และ สมชาย เล็กเจริญ

247-254

RSU National Research Conference 2015

การเปิดรับและความต้องการของผู้ชมที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ของละครหมัดเด็ดเสียงทอง

คมศร สนองคุณ และ สาวิกา อัยรารัตน์

988-997

RSU National Research Conference 2015

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาสถิติธุรกิจ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

ผกากรอง อรรถการุณพันธ์

1395-1402

RSU National Research Conference 2014

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิรินันท์ จันทร์ทอง และ ศิริวรรณ วาสุกรี

161-168

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงาน :กรณีศึกษาแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์

พรพิมล บูรณเบญญา และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

442-453

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาของบริษัทประกันชีวิตที่ใช้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย

ทิฆัมพร อนันต์ศิริกุล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

540-548

RSU National Research Conference 2012

การพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานอุณหภูมิตู้เก็บเซรั่มแบบออนไลน์ กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

มนูญ บุญญะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

229-236

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี

จุนพงษ์ โพธิ์แย้ม และ พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

798-808

RSU National Research Conference 2019

วิธีการสื่อสารของนักเขียนเชียร์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์

วาราดา จันทร์เพ็ญ และ อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

1203-1213

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธันยพร สุวัจนพรพงศ์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

1310-1320

RSU National Research Conference 2019

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อนัส ปะลาวัน และ นธกฤต วันต๊ะเมล์

1367-1376

RSU National Research Conference 2019

แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจขายสินค้าบนสื่อออนไลน์

ชฎายุกานต์ ไกรฤกษ์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

1423-1429

RSU National Research Conference 2019

การเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” ของบุคลากร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ดารุเรศ กาศโอสถ และ วราภรณ์ ชื่นชม

1494-1504

RSU National Research Conference 2019

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด

กริช โลหะสุวรรณ และ ขจร ฝ้ายเทศ

1665-1673

RSU National Research Conference 2020

การสำรวจส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของธุรกิจรีสอร์ทแอนด์สปา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

นัชชา ทัสลิม, ฐิรนันท์ อรัญดร, ปิยพงศ์ เขตปิรัตน์, ฉิงซื่ออิง, และ ซุนถิง

723-733

RSU National Research Conference 2020

การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง (Life Coach) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สุทธญาณ์ บุญเต็ม และ พรทิพย์ เย็นจะบก

769-778

RSU National Research Conference 2020

การเล่าเรื่อง ความหมาย และแก่นจินตนาการด้านเพศวิถีชายรักชายผ่านวรรณกรรมออนไลน์

กรวิชญ์ ไทยฉาย และ ลักษณา คล้ายแก้ว

891-904

RSU National Research Conference 2020

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์สื่อ Facebook Fanpage ของบริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

เก่งกาจ จตุพรกาญจนา และ ฐิติ วิทยสรณะ

917-924

RSU National Research Conference 2020

แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นไทยในมุมมองของนักวิชาการ ของประเทศไทย สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกญา แววภักดี, อาชารินทร์ แป้นสุข, และ กิจติวัฒน์ รัตนมณี

1152-1161

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต

สุขนิษฐ์ สังขสูตร

1-12

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นทางออนไลน์

พรนภา ผิวล้วน

98-109

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

สิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์

288-298

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจ ที่จะใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร

พิมานรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

299-312