RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

วิธีการสื่อสารของนักเขียนเชียร์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์

วาราดา จันทร์เพ็ญ และ อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

Pages: 1203-1213

คำสำคัญ: วิธีการสื่อสาร, นักเขียนเชียร์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.376