RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อเนื้อหาการประชาสัมพันธ์รถยนต์เชฟโรเลต บนสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก

กรกฎ ธุวนลิน และ สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

Pages: 17-178

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพของเนื้อหา, การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.67