RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การเล่าเรื่อง ความหมาย และแก่นจินตนาการด้านเพศวิถีชายรักชายผ่านวรรณกรรมออนไลน์

กรวิชญ์ ไทยฉาย และ ลักษณา คล้ายแก้ว

Pages: 891-904

คำสำคัญ: วรรณกรรมออนไลน์, เพศวิถีชายรักชาย, การเล่าเรื่อง, ความหมาย, แก่นจินตนาการ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.292