RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นไทยในมุมมองของนักวิชาการ ของประเทศไทย สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกญา แววภักดี, อาชารินทร์ แป้นสุข, และ กิจติวัฒน์ รัตนมณี

Pages: 1152-1161

คำสำคัญ: แนวคิดนาคต, การสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสารออนไลน์, งานบริการวิชาการและหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ผลผลิตสมุนไพรไม้กฤษณา

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.323