RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธันยพร สุวัจนพรพงศ์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

Pages: 1310-1320

คำสำคัญ: การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความง่าย, การรับรู้ความเสี่ยง, พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น, แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.351