RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อนัส ปะลาวัน และ นธกฤต วันต๊ะเมล์

Pages: 1367-1376

คำสำคัญ: การตลาดออนไลน์, การตลาดเพื่อสังคม, โรคพิษสุนัขบ้า, ประสิทธิผล

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.339